SERVICIOS INTERNOS
-

O Museo ten que cumprir coas funcións conservadora, investigadora e didáctica que lle son propias e para eso conta tamén cunha serie de Servicios Internos imprescindibles nesta clase de centros:

     - Despachos e salas de traballo
     - Biblioteca especializada en Arqueoloxía e Museología
     - Laboratorio Fotográfico
     - Taller de Restauración
     - Sala de Debuxo e Reprografía
     -
Almacén para fondos arqueolóxicos en compactos
  
  - Área  dedicada  a  servir de  base para  os  traballos  arqueológicos de campo
     - Outras dependencias e servicios complementarios