M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA

FOLLA DE EVALUACIÓN
     Cubrirase polo/s Profesor/es, de xeito anónimo se así se desexa, e entregarase ó Museo despois da visita escolar. Solicítense ó Museo as follas en branco que se precisen.


1.- ¿Con que nivel escolar se utilizou este Programa?.-


2.- ¿Con cantos alumnos se fixo a visita e o traballo?.-


3.- ¿É a primeira vez que se utiliza este Programa?.-


4.- Ó seu modo de ver, ¿que falta e que sobra na Unidade Informativa e nas Fichas de traballo?.-


5.- ¿Fíxose unha preparación previa da visita por parte do Profesorado?.-


6.- ¿Traballouse por igual no Castro e no Museo?, e se non foi así, ¿en que proporción aproximada se fixo en cada sitio?.-


7.- A información textual e gráfica existente no Museo, ¿é suficiente, excesiva ou axustada para os fins didácticos que se perseguen?.-


8.- ¿Utilizouse o material audiovisual,-vídeo/s-, do Museo?. Comentar e xustifica-la resposta.-


9.- ¿Evalúase o traballo dos alumnos con posterioridade á visita?.-


10.- Expoña calquera outra suxerencia sobre o Castro e o Museo en xeral, e sobre a súa utilidade didáctica en particular.-

 

Asociación de Amigos do Museo