M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
BUP - BACHARELATO - F.P.

Ficha anterior Ficha nº 24 Ficha seguinte


 

 

     ¿Hai algún tipo de cuberto de mesa no Castro? Comenta o uso e posible función da peza reproducida no debuxo e outras similares que hai nunha vitrina do Museo.
     Cita exemplos de pezas aparecidas no Castro considerados como amuletos ou similares, e compáraos con outro tipo de amuletos, antigos ou modernos, que ti coñezas.
     ¿Coñecemo-lo lugar e tipo de usos funerarios neste Castro? ¿Como poderían ser e onde poderían estar ubicados?

Asociación de Amigos do Museo