M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
BUP - BACHARELATO - F.P.

Ficha anterior Ficha nº 2 Ficha seguinte

   Ubica neste mapa o Castro de Viladonga. Sinala a que pobo podería pertencer.
   Traza no mapa as vías romanas máis importantes.
Asociación de Amigos do Museo