M U S E O
ARQUEOLÓXICO
DO CASTRO DE
VILADONGA

PROGRAMA DE ACCIÓN DIDÁCTICA
BUP - BACHARELATO - F.P.

Ficha anterior Ficha nº 1 Ficha seguinte

Sinala no mapa os Castros galegos excavados total ou parcialmente.


Rodea cun círculo os que teñen dado sinais de Romanización.


Cita tamén outros Castros que ti coñezas.

Asociación de Amigos do Museo