FOLCLORE

O FOLCLORE DO CASTRO DE VILADONGA E DA SÚA BISBARRA
Felipe Senén López Gómez (CROA nš 7, 1997, pp. 6-9 - RECUPERANDO TEXTOS)